top of page

Adatvédelmi tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)[1] szerint a weboldalon lévő szolgáltatások vonatkozásában az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UNITEF'83 Zrt.) adatkezelést végez.

 

Az UNITEF'83 Zrt. weboldalának (www.unitef.hu) a megtekintésével, a portálon történő esetleges regisztrációval, az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, (kapcsolatfelvétel,  állásajánlatra önéletrajz küldés, FTP szerver használat stb.)  illetve a portál látogatásával Ön elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat  –  az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje, saját részére marketing célú adatkezelést végezzen, a szolgáltatás technikai biztosítását megteremtse.

 

Az UNITEF'83 Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel az Ön személyes adatainak védelmére, a kötelező rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Adatkezelő –  Adatfeldolgozó  :

A honlap tulajdonosa és adatkezelője, valamint az azzal kapcsolatos mindennemű jog jogosultja :  

Név: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő  Részvénytársaság

székhelye :1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

cégjegyzékszáma:  Cg. 01-10-043022

telefonszáma: 00 36 1  205 6330

e-mail címe: unitef@unitef.hu

Az UNITEF'83 Zrt. a weboldalain található szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

Adatfeldolgozók:

Név: Erbert Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. 

Cégjegyzék szám: 01-09-957277

Adatfeldolgozói feladat: Informatikai Rendszer üzemeltetése

 

Név: Wix.com

Székhely: 500 Terry Francois Blvd, San Francisco, San Francisco, USA

Adatfeldolgozói feladat: weboldal üzemeltetése, technikai feltételeinek biztosítása, online tárhely biztosítása

 

Név: Google Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940043

Adatfeldolgozói feladat: webanalitikai szolgáltató

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az UNITEF'83 Zrt. személyes adatait harmadik országban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, mivel az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja megfelelőségi határozata alapján[2] Az Ön személyes adatainak védelmi szintje az EU-ban biztosított védelmi szinttel megegyező, a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít.

 

Az adatkezelés jogalapja : 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1)  bekezdése a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása és a 6.§ (5) – (6) szerinti adatkezelői jogos érdek, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdése.

 

Adatkezelés időtartama

A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama általában az Önnel fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az Önre vonatkozó és az Ön által megadott adatok törlésre, illetve statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek:

 • az Info tv. 6 § (5) bek. alapján a törvény által az UNITEF'83 Zrt. részére kötelezően előírt megőrzési, vagy más jogi kötelezettségek teljesítése, valamint – ha az a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll -  az UNITEF'83 Zrt., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése érdekében a UNITEF'83 Zrt. további külön hozzájárulás nélkül, vagy az Ön hozzájárulása visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat.[3]

 

Az adatkezelés célja :

Az általunk végzett adatkezelések elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása.

A UNITEF'83 Zrt. weboldalának a megtekintésével,  illetve a szolgáltatások igénybevételével (kapcsolatfelvétel, állásajánlatra önéletrajz küldés, FTP szerver használata stb.) Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az alábbi célokra felhasználásra kerüljenek :

 • szolgáltatások  igénybevételéhez szükséges azonosítás

 • kapcsolattartás

 • szolgáltatások technikai működtetése

 • statisztikák összeállítása

Amennyiben a fenti célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozását nem jelzi, úgy tekintjük, hogy adatai alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul: postai vagy telefonon történő kapcsolatfelvétel,

Az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük.

 

Kezelt személyes adatok köre:

A  szolgáltatások igénybevétele  során a következő adatok megadása szükséges: teljes név, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen érintett által képviselet gazdasági társaság.

 

Online szolgáltatások igénybevételének feltétele - korlátozása

 • az FTP szerver szolgáltatásait csak az UNITEF'83 Zrt. azon üzleti partnerei és munkavállalói vehetik igénybe, akik ilyen irányú szerződéssel és/vagy belépési jogosultsággal rendelkeznek.

 • az UNITEF'83 Zrt. hálózatán kívüli elérés esetén a felhasználónak a Bejövő könyvtárhoz írási, a Kimenő könyvtárhoz olvasási joga van.

 • az UNITEF'83 Zrt. az Ön előzetes vagy egyidejű értesítése mellett a szolgáltatás/weboldal használatát  egyoldalúan korlátozhatja vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit.

 

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás  - cookie - adathordozhatóság:

Az UNITEF'83 Zrt. az Ön személyes adatait a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adat takarékosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg  elsődlegességével kezeli.

 

Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelő/adatfeldolgozó arra feljogosított munkavállalói ismerhetik meg, akik a személyes adatok kezelése során minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Az adatkezelő/adatfeldolgozó az Ön által a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, és az adattakarékosság elvét betartva működteti.

 

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A felhasználók IP címeit az adatkezelő/adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

 

Az UNITEF'83 Zrt. által megbízott külső szerv által üzemeltetett weboldal  webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Ezen szolgáltatásokat az adatkezelőnél a Google Inc végzi a Google Analytics szolgáltatás keretében. A szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetőek el.

 

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő/adatfeldolgozó kisméretű, Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ön böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a cookie-k küldését megtiltsa. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működ(het)nek tökéletesen.

Ön jogosult arra, hogy, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és  - amennyiben ez technikailag lehetséges -  kérje azoknak  adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (Adathordozhatóság).

 

Adatbiztonság  - adatvédelmi incidens

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

 

A szolgáltatás használatával Ön és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása technikailag is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítja (pl. tűzfalak, titkosítási protokollok használata stb.) .

 

Az UNITEF'83 Zrt. fontos feladata az adatvédelmi incidensek megfelelő súlyú kezelése. Az UNITEF'83 Zrt. a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül jelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

 

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

 

Módosítás

Az UNITEF'83 Zrt. fenntartja a jogot, hogy az Ön előzetes értesítése mellett az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely értesítésre a weboldal felületén kerül sor. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Rendeltetésszerű használat

Ön nem jogosult a honlapot a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • a honlap bármely részének módosítása vagy visszafejtése;

 • bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható;

 • a honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

 • felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése, módosítása,

 • hozzáférés a nem az Ön számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre Ön nem jogosult;

 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

 

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag az Ön tájékoztatásául szolgál. Az UNITEF'83 Zrt. weboldalán megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag az Ön saját kockázatára és felelősségére történhet. Az UNITEF'83 Zrt. rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget. Az UNITEF'83 Zrt. nem felel a weboldalaihoz kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért.

Az UNITEF'83 Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldal használatával kapcsolatban, azok használatából, rendeltetésellenes használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információ továbbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek.

Az UNITEF'83 Zrt. kizár minden felelősséget a weboldal megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, a UNITEF'83 Zrt. nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye illetve az oldal használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

Az UNITEF-83 Zrt.a weboldalon harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyez(het) el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személyek szolgáltatóinak a felhasználási feltételei vonatkoznak.

Az UNITEF-83 Zrt. felhívja a figyelmét arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatos szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át, Ön nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az Önt megillető jogokat harmadik személyre ruházza.

Ön teljes körű felelősséggel tartozik az UNITEF-83 Zrt. FTP szerver szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a saját jelszaván keresztül történik.

Ön köteles minden elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az UNITEF-83 Zrt. által nyújtott FTP szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszeri jelszó védelmének az érdekében. Felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavának felhasználásával valósult meg.

Az UNITEF'83 Zrt. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért nem felel. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe szolgáltatást. Ha Ön a kapcsolattartás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, az UNITEF-83 Zrt. jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Az UNITEF'83 Zrt. nem vállal felelősséget a bejelentett problémák sikeres kezelésével, vagy megoldásával kapcsolatosan. Tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy kísérletet tesz arra, hogy a bejelentéseket az arra illetékes szervezet vagy hivatal tudomására hozza, illetve amennyiben egy bejelentéssel kapcsolatban visszajelzés érkezik az érintett szervtől, akkor azt nyilvánosságra hozza.

Az UNITEF'83 Zrt. weboldalának  bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Társaságnak elfogadja, hogy a Társaságnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Társaság az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja.

 

Kártalanítás, kártérítés

Ön kártérítési felelősséggel tartozik az UNITEF'83 Zrt.-nek a weboldal nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért (tényleges és következményes kár).

 

Szerzői jogvédelem, szellemi tulajdonjogok

A weboldal arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik, nemzetközi megegyezések védik, az az UNITEF'83 Zrt. tulajdonát képezi, a szerzői jog jogosultja az UNITEF'83 Zrt. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve átruházására kizárólag az UNITEF'83 Zrt. jogosult.

Az UNITEF'83 Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha az UNITEF'83 Zrt. egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logó, képeslapok, fotó, hang- és videó anyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele

.

Az UNITEF'83 Zrt. a honlap vonatkozásában – a saját személyes célra történő letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével  -  minden jogot fenntart. Tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

 • kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

 • az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 • a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az UNITEF'83 Zrt., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Amennyiben Ön a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogainak megsértése esetén választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

A fentieken kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok

 

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi rendelete (2016. április 27.)  GDPR.

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

 • A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.),

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

Definíciók:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcím adatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat 1995. évi CXIX. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló  törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatvédelmi incidens:  a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adathordozhatóság: hozzájárulás személyes adatok másik adatkezelő számára történő továbbításához,

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

Budapest, 2018.  május 25.

 

 UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 Adatkezelő

 

 

[1] Hatályba lépés napja : 2018. május 25.

[2] Info törvény 8. §, GDPR  45. cikk „Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján”.

[3] Lásd még GDPR 23. cikk

bottom of page